Cosmopolitan

《Cosmopolitan》是一本生活圣经,也是数百万想在生活各个领域表现优越的风趣且大胆女性的拉拉队长。《Cosmopolitan》激发人们关于关系、浪漫、时尚和美丽指导、大胆讨论性、女性健康和幸福的灵感。

作为目前该类别最畅销的杂志,《Cosmopolitan》有 64 个国际版本,以 35 种语言发行并在超过 100 个国家发售,使它成为全球最知名且最受信任的女性品牌。

 

点击此处成为《Cosmopolitan》被授权商

Cosmopolitan Cosmopolitan Cosmopolitan Cosmopolitan